CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Toàn trình Toàn trình Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Thủ tục thi tuyển công chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Thủ tục thi tuyển Viên chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Toàn trình Toàn trình Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Thủ tục xét tuyển công chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Thủ tục xét tuyển viên chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Một phần Một phần Điện Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Một phần Một phần Điện Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Một phần Cung cấp TT Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
12 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
13 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
14 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
15 Giải quyết hỗ trợ học nghề Một phần Cung cấp TT Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
16 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Một phần Cung cấp TT Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
17 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
18 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Một phần Cung cấp TT Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
19 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
20 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Một phần Cung cấp TT Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết Liên hệ