CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức Toàn trình Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Thủ tục xét tuyển viên chức Toàn trình Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Thủ tục thi tuyển công chức Toàn trình Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Thủ tục thi tuyển Viên chức Toàn trình Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Thủ tục xét tuyển công chức Toàn trình Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ