CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Giải quyết hỗ trợ học nghề Một phần Cung cấp TT Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
2 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Một phần Cung cấp TT Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
3 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Một phần Cung cấp TT Việc làm Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ