CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Một phần Cung cấp TT Giám định y khoa Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ