CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Một phần Một phần Điện Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Một phần Một phần Điện Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Một phần Cung cấp TT Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ