CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Toàn trình Điện Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Toàn trình Điện Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Một phần Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ