CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp lại Giấy phép lái xe Một phần Một phần Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Một phần Một phần Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Một phần Một phần Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
4 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Một phần Một phần Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Chi tiết Liên hệ
5 Cấp mới Giấy phép lái xe Một phần Một phần Đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ