5bước thực hiện DVC trực tuyến
ĐĂNG KÝ
thông tin cá nhân
ĐĂNG NHẬP
tài khoản
CHỌN LỰA
dịch vụ công
NỘP HỒ SƠ
trực tuyến
NHẬN KẾT QUẢ
xử lý hồ sơ