CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Toàn trình Toàn trình Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Xóa đăng ký tàu cá Toàn trình Toàn trình Thủy sản Chi cục Thủy sản - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Toàn trình Toàn trình Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ