CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Toàn trình Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Toàn trình Luật sư Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Đăng ký thành lập hợp tác xã Một phần Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Toàn trình Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Toàn trình Luật sư Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ