CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Một phần Một phần Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Toàn trình Toàn trình Nuôi con nuôi Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Một phần Một phần Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Toàn trình Toàn trình Nuôi con nuôi Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Một phần Cung cấp TT Nuôi con nuôi Sở Tư pháp Chi tiết Liên hệ
6 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi Một phần Cung cấp TT Nuôi con nuôi Sở Tư pháp Chi tiết Liên hệ