CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Toàn trình Nuôi con nuôi Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Một phần Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
3 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Một phần Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Toàn trình Nuôi con nuôi Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Một phần Nuôi con nuôi Bộ Tư pháp, Cục Con nuôi, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết Liên hệ
6 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi Một phần Nuôi con nuôi Cục Con nuôi, Sở Tư pháp Chi tiết Liên hệ