CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông. Toàn trình Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Một phần Giáo dục tiểu học Cơ sở giáo dục phổ thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Một phần Giáo dục trung học Phòng Giáo dục & Đào tạo Chi tiết Liên hệ