CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Một phần Một phần Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm Một phần Cung cấp TT Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ
3 Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Một phần Cung cấp TT Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Cần Thơ Chi tiết Liên hệ