CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Một phần Một phần Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ