CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Toàn trình Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Một phần Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
3 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Một phần Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
4 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Một phần Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
5 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Một phần Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
6 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Một phần Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
7 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Một phần Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết Liên hệ