CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Toàn trình Toàn trình Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
3 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
4 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
5 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
6 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Một phần Cung cấp TT Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Chi tiết Liên hệ
7 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Một phần Cung cấp TT Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết Liên hệ