CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Một phần Một phần Lưu thông hàng hóa trong nước Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ