CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Hợp nhất công ty luật Toàn trình Toàn trình Luật sư Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Sáp nhập công ty luật Toàn trình Toàn trình Luật sư Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Toàn trình Toàn trình Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Toàn trình Toàn trình Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ