Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 122A. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (Đối với dự án nhóm A) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
2 122B. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (Đối với dự án nhóm B) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
3 123A. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (Đối với dự án quan trọng quốc gia) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
4 123B. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (Đối với dự án nhóm A) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
5 123C. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (Đối với dự án nhóm B, nhóm C) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
6 124A. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (Đối với dự án quan trọng quốc gia) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
7 124B. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (Đối với dự án nhóm A) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
8 124C. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (Đối với dự án nhóm B, nhóm C) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
9 125. Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
10 126A. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư (Đối với dự án quan trọng quốc gia) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
11 126B. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư (Đối với dự án nhóm A) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
12 126C. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư (Đối với dự án nhóm B) Mức độ 3 Đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
13 068. Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Mức độ 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
14 094. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
15 095. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
16 096. Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
17 097A. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh) Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
18 097B. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
19 098. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết
20 099A. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Nộp hồ sơ Chi tiết