Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Mức độ 2 Công thương UBND Huyện Thới Lai Chi tiết
4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Mức độ 4 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Mức độ 2 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
9 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Mức độ 4 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực) Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất hoặc bị hỏng) Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Mức độ 4 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 3 Công thương UBND Huyện Thới Lai Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Mức độ 2 Công thương UBND Huyện Thới Lai Chi tiết
19 Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Mức độ 2 Công thương UBND Huyện Thới Lai Chi tiết
20 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc UBND Huyện Thới Lai Chi tiết