Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Tiếp công dân tại cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết đơn thư, tiếp công dân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
2 Xử lý đơn tại cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết đơn thư, tiếp công dân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
4 Giải quyết khiếu nại lần hai cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
5 Giải quyết tố cáo tại cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
6 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Mức độ 2 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
16 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Mức độ 3 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Nộp hồ sơ Chi tiết