CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Một phần Cung cấp TT Giải quyết tố cáo Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
102 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
103 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
104 Thủ tục về Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Một phần Cung cấp TT Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
105 Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất Một phần Một phần Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có công Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Lao động TBXH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
106 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Một phần Một phần Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản lý thu, Sổ - thẻ Công an Xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
107 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Một phần Một phần Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
108 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Một phần Cung cấp TT Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
109 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
110 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (Cấp Xã) Một phần Một phần Môi trường Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
111 Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
112 Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
113 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
114 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
115 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
116 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
117 Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Một phần Cung cấp TT Nghĩa vụ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp Xã Chi tiết Liên hệ
118 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Một phần Cung cấp TT Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
119 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Một phần Cung cấp TT Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
120 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Một phần Cung cấp TT Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ