CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Một phần Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
102 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Một phần Nuôi con nuôi Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
103 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
104 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
105 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
106 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
107 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
108 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Một phần Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
109 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
110 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Một phần Phòng, chống tệ nạn xã hội Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
111 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Một phần Phòng, chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Chi tiết Liên hệ
112 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Toàn trình Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
113 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Một phần Phòng, chống thiên tai Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
114 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Một phần Phòng, chống thiên tai Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Chi tiết Liên hệ
115 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Một phần Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
116 Thông báo thành lập tổ hợp tác Một phần Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
117 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Một phần Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
118 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Một phần Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
119 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Một phần Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
120 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Một phần Thư viện Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ