CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
121 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Một phần Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
122 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Một phần Thủy lợi Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
123 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Một phần Tiếp công dân Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
124 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
125 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
126 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
127 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
128 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
129 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ
130 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
131 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
132 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
133 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Một phần Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
134 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Một phần Trẻ em Công an Tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
135 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Một phần Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
136 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Toàn trình Trẻ em Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Cơ quan công an đăng ký, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
137 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Toàn trình Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
138 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Một phần Trẻ em Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Chi tiết Liên hệ
139 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Một phần Trẻ em Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
140 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Một phần Văn hóa Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
141 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Một phần Xử lý đơn thư Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết Liên hệ