CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
271 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
272 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Toàn trình Toàn trình Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
273 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Toàn trình Toàn trình Tổ chức phi chính phủ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
274 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Toàn trình Toàn trình Trẻ em Công an Tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
275 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Một phần Cung cấp TT Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
276 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Một phần Cung cấp TT Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
277 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Một phần Cung cấp TT Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
278 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Một phần Cung cấp TT Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
279 Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Một phần Cung cấp TT Xúc tiến thương mại Chi tiết Liên hệ
280 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Một phần Cung cấp TT Xử lý đơn thư Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra huyện, Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
281 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Một phần Cung cấp TT Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
282 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Một phần Cung cấp TT Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết Liên hệ