CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
261 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Một phần Thủy lợi Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện Chi tiết Liên hệ
262 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Một phần Thủy lợi Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện Chi tiết Liên hệ
263 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Một phần Tiếp công dân Ban tiếp công dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
264 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Một phần Tổ chức - Biên chế Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
265 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Một phần Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Chi tiết Liên hệ
266 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Toàn trình Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
267 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Một phần Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Chi tiết Liên hệ
268 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Một phần Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Chi tiết Liên hệ
269 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Toàn trình Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
270 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Một phần Tổ chức phi chính phủ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết Liên hệ
271 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Toàn trình Trẻ em Công an Tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
272 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Một phần Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết Liên hệ
273 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Một phần Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
274 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Một phần Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
275 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Một phần Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
276 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Một phần Văn hóa Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
277 Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Một phần Xúc tiến thương mại Chi tiết Liên hệ
278 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Một phần Xử lý đơn thư Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra huyện, Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết Liên hệ
279 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Một phần Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết Liên hệ
280 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Một phần Bảo hiểm xã hội cấp huyện Chi tiết Liên hệ