Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
141 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
142 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
143 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
144 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
145 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Mức độ 2 Phổ biến giáo dục pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
146 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
147 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Mức độ 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã Chi tiết
148 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
149 thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
150 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
151 Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
152 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
153 thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết
154 Mua hóa đơn lẻ Mức độ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính Chi tiết
155 Mua quyển hóa đơn Mức độ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính Chi tiết
156 Quyết định bán tài sản công Mức độ 2 Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
157 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Mức độ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
158 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Mức độ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Chi tiết
159 Quyết định điều chuyển tài sản công Mức độ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
160 Quyết định thanh lý tài sản công Mức độ 2 Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Chi tiết
161 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Mức độ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
162 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Mức độ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
163 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Mức độ 2 Quản lý công sản Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
164 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh trong đô thị Mức độ 2 Quản lý hoạt động xây dựng Chi tiết
165 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Mức độ 3 Quản lý hoạt động xây dựng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
166 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Mức độ 3 Quản lý hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
167 Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Mức độ 3 Quản lý hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
168 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Mức độ 3 Quản lý hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
169 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Mức độ 3 Quản lý hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
170 Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh. Mức độ 3 Quản lý hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
171 Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị Mức độ 2 Quản lý hoạt động xây dựng Chi tiết
172 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Mức độ 2 Quản lý hoạt động xây dựng Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
173 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 2 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Chi tiết
174 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) Mức độ 2 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Chi tiết
175 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Mức độ 2 Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự Công an huyện Chi tiết
176 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Mức độ 2 Quản lý ngân sách nhà nước Phòng Tài chính - kế hoạch Chi tiết
177 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch huyện Chi tiết
178 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch huyện Chi tiết
179 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Mức độ 2 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
180 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
181 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
182 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Chi tiết
183 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
184 Đăng ký khi hợp tác xã chia Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
185 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính Kế hoạch Chi tiết
186 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
187 Đăng ký khi hợp tác xã tách Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch Chi tiết
188 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
189 Đăng ký thành lập hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
190 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
191 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
192 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
193 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
194 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
195 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
196 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Mức độ 2 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
197 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
198 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Mức độ 3 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
199 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 3 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
200 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 3 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
201 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Mức độ 3 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
202 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
203 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
204 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
205 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
206 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Mức độ 2 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Chi tiết
207 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
208 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
209 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 3 Thi đua - khen thưởng Phòng Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
210 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội Mức độ 3 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
211 Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Mức độ 4 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
212 Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Mức độ 3 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
213 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác Mức độ 4 Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
214 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Mức độ 4 Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
215 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Mức độ 2 Thư viện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
216 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Mức độ 2 Thủy lợi Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện Chi tiết
217 Công bố mở cảng cá loại 3 Mức độ 2 Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
218 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Mức độ 2 Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
219 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Mức độ 2 Thủy sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
220 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Mức độ 2 Tiền lương Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Chi tiết
221 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Mức độ 2 Tiền lương Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Chi tiết
222 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Mức độ 2 Tiếp công dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
223 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Chi tiết
224 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Chi tiết
225 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Tổ chức - Biên chế Phòng Nội vụ Chi tiết
226 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
227 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
228 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
229 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ cấp huyện Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
230 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viện hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
231 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
232 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ cấp huyện Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
233 Thủ tục quỹ tự giải thể Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
234 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Chi tiết
235 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Mức độ 2 Tổ chức phi chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết
236 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
237 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
238 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
239 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
240 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Phòng Nội vụ Chi tiết
241 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
242 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
243 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức độ 2 Tôn giáo Chính phủ Phòng Nội vụ Chi tiết
244 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Mức độ 2 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Công an Xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội, Công an huyện, Công an Tỉnh Chi tiết
245 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Mức độ 2 Trẻ em Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã., Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Chi tiết
246 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
247 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
248 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
249 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
250 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
251 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
252 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
253 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Mức độ 2 Văn hóa cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chi tiết
254 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
255 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 3 Xuất Bản, In và Phát hành Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết
256 Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Mức độ 2 Xúc tiến thương mại Chi tiết
257 Phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) Mức độ 2 Xúc tiến thương mại Chi tiết
258 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Mức độ 2 Xử lý đơn thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Chi tiết