Cơ quan cấp huyện, xã

CHI TIẾT DỊCH VỤ CÔNG
Tên thủ tục 05. GDĐT-05. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Trình tự thực hiện a) Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên hoàn tất hồ sơ và họp tổ chức tự đánh giá xếp hạng;
b) Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên, chủ trì phối hợp với sở nội vụ tổ chức thẩm định; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên.Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của trung tâm giáo dục thường xuyên, sở giáo dục và đào tạo phải hoàn tất các thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (trừ ngày nghỉ, lễ, tết)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút,Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ + Tờ trình đề nghị xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên;
+ Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;
+ Bản báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng;
+ Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên (trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo mẫu quy định, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện theo mẫu quy định);
+ Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng;
+ Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ-tin học;
+ Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc (trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo 23 ngày; UBND thành phố 07 ngày).
Đối tượng thực hiện Trung tâm GDTX
Lệ phí Không
Điều kiện thực hiện Việc xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên căn cứ theo các nhóm tiêu chí sau:
  • Quy mô người học;
  • Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên;
  • Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học;
  • Chất lượng giáo dục, đào tạo và hiệu quả hoạt động.
Tiêu chí cụ thể và bảng tính điểm được quy định như sau:
 
TIÊU CHÍ VÀ BẢNG ĐIỂM XẾP HẠNGTRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TỈNH
A.Nhóm tiêu chí I: Quy mô học viên (HV) theo học các chương trình giáo dục thường xuyên 40 điểm
1Quy mô HV của các chương trình liên kết đào tạo lấy văn bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:
Tối thiểu có 200 HV được tính 01 điểm; tiếp theo, cứ thêm 50 HV được cộng thêm 01 điểm.
10 điểm
2Quy mô HV Bổ túc trung học phổ thông:
Tối thiểu có 200 HV được tính 01 điểm; tiếp theo, cứ thêm 100 HV được cộng thêm 01 điểm.
5 điểm
3Quy mô HV học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn, bồi dưỡng văn  hóa:
Tối thiểu có 300 lượt HV được tính 01 điểm; tiếp theo, cứ thêm 100 lượt HV được cộng thêm 01 điểm.
15 điểm
4Quy mô HV học ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông, tiếng dân tộc thiểu số:
Tối thiểu có 100 HV được tính 01 điểm; tiếp theo, cứ thêm 50 HV được cộng thêm 01 điểm.
10 điểm
B.Nhóm tiêu chí II: Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giáo viên20 điểm
1Cơ cấu tổ chức bộ máy:
- Ban giám đốc chỉ có 1 người được tính 01 điểm. Ban giám đốc có 2 người trở lên được tính 02 điểm.
- Tối thiểu có 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương được tính 01 điểm. Có từ 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương trở lên được tính 02 điểm.
4 điểm
 
2Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
- Số cán bộ, giáo viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn: (06 điểm)
 Tối thiểu có 15 người được tính 01 điểm; tiếp theo, cứ thêm 2 người được cộng thêm 01 điểm.
12 điểm
 
 - Cơ cấu đội ngũ giáo viên: (03 điểm)
Có giáo viên của 4-6 môn học bắt buộc của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: 01 điểm. Có giáo viên của 7 môn học bắt buộc: 02 điểm. Có giáo viên ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin được cộng thêm 01 điểm.
- Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên: (03 điểm)
 Tối thiểu có 80% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ từ đại học trở lên được tính 01 điểm; tiếp theo, cứ thêm 5% thì được cộng thêm 0,5 điểm. 
 
 
 
 
3Trình độ ngoại ngữ:
- Dưới 40% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ ngoại ngữ A trở lên: 0 điểm.
- Có từ 40%-69% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ ngoại ngữ A trở lên được tính 01 điểm.
- Có từ 70% trở lên cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ ngoại ngữ A trở lên được tính 02 điểm.
2 điểm
4Trình độ tin học:
- Dưới 50% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ tin học A trở lên: 0 điểm. 
- Có từ 50%-79% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ tin học A trở lên được tính 01 điểm.
- Có từ 80% trở lên cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ tin học A trở lên được tính 02 điểm.
2 điểm
C.Nhóm tiêu chí III: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học25 điểm
1 Diện tích đất sử dụng:
Có tối thiểu 1500 m2 được tính 01 điểm; tiếp theo, cứ thêm 500 m2 được cộng thêm 01 điểm.
7 điểm
2 Phòng học:
- Tối thiểu có 7 phòng học kiên cố được tính 01 điểm; tiếp theo, cứ thêm 1 phòng học kiên cố được cộng thêm 01 điểm.
- Trường hợp không có phòng học kiên cố thì cách tính điểm như sau:
Tối thiểu có 10 phòng học không kiên cố được tính 01 điểm; tiếp theo, cứ thêm 1 phòng học không kiên cố được tính 01 điểm; tối đa không quá 04 điểm.
 10 điểm
 
3Nhà điều hành:
- Có phòng họp Hội đồng: 01 điểm.
- Có phòng làm việc của Giám đốc, Phó Giám đốc: 01 điểm.
- Có phòng làm việc của kế toán, thủ quỹ, văn thư: 01 điểm.
3 điểm
4Phòng thí nghiệm và thiết bị dạy học:
- Có phòng thí nghiệm hoặc phòng học tin học: 01 điểm.
- Có thiết bị dạy học của các lớp 10, 11, 12: 01 điểm.
- Có thiết bị dạy nghề phổ thông, nghề ngắn hạn: 01điểm
3 điểm
5Phòng thư viện:
- Có phòng thư viện với diện tích tối thiểu 50 m2 : 01 điểm.
- Có 1000 đầu sách các loại trở lên: 01 điểm.
2 điểm
D.Nhóm tiêu chí IV: Chất lượng giáo dục đào tạo và hiệu quả hoạt động15 điểm
1Chất lượng giáo dục, đào tạo:
Được địa phương đánh giá:
- Tốt: 10 điểm.
- Khá: 07 điểm.
- Trung bình: 05 điểm.
- Yếu: 0 điểm.
10 điểm
2Đa dạng hóa nội dung chương trình giáo dục và hình thức học, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Được địa phương đánh giá:
- Tốt: 05  điểm.
- Khá: 04 điểm.
- Trung bình: 02 điểm.
- Yếu: 0 điểm.
5 điểm
Kết quả thực hiện Quyết định của UBND thành phố.
Mẫu đơn, tờ khai Không
Căn cứ pháp lý Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo