Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
41 06. Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
42 07. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
43 08. Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
44 09. Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
45 10. Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
46 11. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
47 12. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
48 13. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
49 14. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
50 15. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 2 Nội vụ UBND Phường Long Hòa Chi tiết
51 04. Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Long Hòa Chi tiết
52 Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Long Hòa Chi tiết
53 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Mức độ 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn UBND Phường Long Hòa Chi tiết
54 Hòa giải tranh chấp đất đai Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Long Hòa Chi tiết
55 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Long Hòa Chi tiết
56 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Long Hòa Chi tiết
57 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Mức độ 2 Tài nguyên và Môi trường UBND Phường Long Hòa Chi tiết
58 01. Giải quyết khiếu nại lần đầu cấp xã Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Long Hòa Chi tiết
59 02. Giải quyết tố cáo tại cấp xã Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Long Hòa Chi tiết
60 03. Tiếp công dân tại cấp xã Mức độ 2 Thanh tra UBND Phường Long Hòa Chi tiết