CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Một phần Một phần Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Toàn trình Toàn trình Hội nghị, hội thảo quốc tế Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Toàn trình Toàn trình Hội nghị, hội thảo quốc tế Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương Toàn trình Toàn trình Quản lý xuất nhập cảnh Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Toàn trình Toàn trình Hội nghị, hội thảo quốc tế Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Một phần Một phần Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ
7 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Một phần Một phần Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. Chi tiết Liên hệ
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Một phần Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Một phần Một phần Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
10 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Toàn trình Toàn trình Hội nghị, hội thảo quốc tế Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Một phần Một phần Tiếp công dân Ban tiếp công dân cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ
12 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Một phần Một phần Xử lý đơn thư Ban tiếp công dân cấp tỉnh, Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở Chi tiết Liên hệ