CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Một phần Một phần Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Một phần Một phần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Toàn trình Toàn trình Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Một phần Một phần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Toàn trình Toàn trình An toàn, vệ sinh lao động Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Toàn trình Toàn trình Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Toàn trình Toàn trình Lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Một phần Một phần Người có công Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Toàn trình Toàn trình Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Toàn trình Toàn trình Việc làm Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Toàn trình Toàn trình Việc làm Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn việc làm Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Toàn trình Toàn trình Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Toàn trình Toàn trình Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Một phần Một phần Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Toàn trình Toàn trình Việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Toàn trình Toàn trình Bảo trợ xã hội Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết Toàn trình Toàn trình Quản lý lao động ngoài nước Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Toàn trình Toàn trình Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Một phần Một phần Người có công Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Một phần Một phần Người có công Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ