Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 4 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 4 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) (Thay thế thủ tục tại Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng) Mức độ 3 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Mức độ 4 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Mức độ 4 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Cơ quan quản lý quy hoạch tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh) Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ, Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 4 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Mức độ 3 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Mức độ 4 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Mức độ 4 Hoạt động xây dựng Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ, Sở Công thương Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Mức độ 4 Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ