CÔNG DÂN
DOANH NGHIỆP

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Toàn trình Toàn trình Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Toàn trình Toàn trình Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Toàn trình Toàn trình Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Toàn trình Toàn trình Luật sư Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Toàn trình Toàn trình Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Một phần Một phần Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Toàn trình Toàn trình Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Toàn trình Toàn trình Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Toàn trình Toàn trình Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Một phần Một phần Hộ tịch Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Toàn trình Toàn trình Luật sư Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Một phần Một phần Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Toàn trình Toàn trình Quản tài viên Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Một phần Một phần Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Toàn trình Toàn trình Luật sư Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Một phần Một phần Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp Một phần Một phần Giám định tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Toàn trình Toàn trình Thừa phát lại Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Một phần Một phần Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Một phần Một phần Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ