Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 4 Hộ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Mức độ 4 Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 4 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Mức độ 4 Luật sư Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Mức độ 4 Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Mức độ 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Mức độ 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Mức độ 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Mức độ 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Mức độ 4 Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Mức độ 4 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Mức độ 4 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Mức độ 4 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Mức độ 4 Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) Mức độ 4 Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Mức độ 3 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Thành lập Hội công chứng viên Mức độ 3 Công chứng Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 3 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Mức độ 4 Giám định tư pháp Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ