Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
7 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Mức độ 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
8 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
9 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
10 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính cấp Tỉnh Mức độ 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Mức độ 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 4 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Mức độ 4 Xuất Bản, In và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ