Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
2 Mua hóa đơn lẻ Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
3 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
4 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Mức độ 3 Quản lý giá Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
5 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Mức độ 4 Tin học - Thống kê Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, Sở Tài chính Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
6 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Mức độ 2 Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh Chi tiết Liên hệ
7 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Mức độ 2 Bồi thường nhà nước Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. Chi tiết Liên hệ
8 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết Liên hệ
10 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Mức độ 2 Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Chi tiết Liên hệ
11 Mua quyển hóa đơn Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
12 Quyết định bán tài sản công Mức độ 3 Quản lý công sản Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
13 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
14 Quyết định điều chuyển tài sản công Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
15 Quyết định thanh lý tài sản công Mức độ 3 Quản lý công sản Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
16 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
17 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
18 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
19 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ
20 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Mức độ 3 Quản lý công sản Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết Liên hệ