Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức độ 3 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Mức độ 2 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
5 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức độ 3 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại Giấy phép bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Mức độ 3 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
13 Giải quyết khiếu nại lần hai cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
14 Giải quyết tố cáo tại cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
15 Tiếp công dân tại cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
16 Xử lý Đơn tại cấp thành phố Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn Sở Thông tin và Truyền thông Chi tiết
17 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 3 Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết