Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 01. Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc UBND Phường Tân An Chi tiết
2 02. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc UBND Phường Tân An Chi tiết
3 01. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Tân An Nộp hồ sơ Chi tiết
4 02. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Tân An Nộp hồ sơ Chi tiết
5 03. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Tân An Nộp hồ sơ Chi tiết
6 04. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Tân An Nộp hồ sơ Chi tiết
7 05. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Mức độ 3 Giáo dục và đào tạo UBND Phường Tân An Nộp hồ sơ Chi tiết
8 01. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
9 02. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
10 03. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
11 04. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
12 05. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
13 06. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
14 07. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
15 08. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
16 09. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
17 10. Xác nhận Giấy bán, tặng cho xe máy chuyên dùng để đăng ký biển số xe máy chuyên dùng hoặc di chuyển đi, đến Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
18 11. Xác nhận Đơn đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
19 12. Xác nhận Đơn đề nghị chấp thuận mở bến khách ngang sông Mức độ 2 Giao thông vận tải UBND Phường Tân An Chi tiết
20 01. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 Lao động – Thương binh và xã hội UBND Phường Tân An Chi tiết