Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 4 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (UBND - 37 ngày) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
7 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
9 Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
10 Chuyển nhượng dự án đầu tư (thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành - 10 ngày) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
11 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Mức độ 4 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
15 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
16 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
18 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
19 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (điều chỉnh chủ trương UBND thành phố) Mức độ 2 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Chi tiết
20 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 3 Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết