Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố Chi tiết
2 Giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố Chi tiết
3 Giải quyết tố cáo Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố Chi tiết
4 Tiếp Công dân Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố Chi tiết
5 Xử lý đơn Mức độ 2 Khiếu nại, tố cáo Thanh tra thành phố Chi tiết
6 Công khai Bảng kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 1 Phòng chống tham nhũng Thanh tra thành phố Chi tiết
7 Kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 1 Phòng chống tham nhũng Thanh tra thành phố Chi tiết
8 Thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Phòng chống tham nhũng Thanh tra thành phố Chi tiết
9 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Phòng chống tham nhũng Thanh tra thành phố Chi tiết
10 Xác minh kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 1 Phòng chống tham nhũng Thanh tra thành phố Chi tiết