Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 119.ATTP1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
2 120.ATTP2.1. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng) Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
3 120.ATTP2.2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)) Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
4 120.ATTP2.3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp đề nghị cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh) Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
5 120.ATTP2.4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với Trường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh) cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
6 121. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 3 An toàn thực phẩm Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
7 40. Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Mức độ 2 Công nghiệp nặng Sở Công Thương Chi tiết
8 125. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Mức độ 2 Điện Sở Công Thương Chi tiết
9 27. Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
10 28. Cấp lại thẻ an toàn điện Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
11 29. Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
12 30. Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
13 31. Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
14 32. Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
15 33. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
16 34. Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
17 35. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
18 36. Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
19 37. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết
20 38. Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Mức độ 3 Điện Sở Công Thương Nộp hồ sơ Chi tiết