Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc Ban Dân tộc Chi tiết
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Dân tộc Ban Dân tộc Chi tiết