Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Cấp lại Thẻ công chứng viên Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Mức độ 3 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Đăng ký hành nghề và Cấp Thẻ công chứng viên Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Mức độ 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
9 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 3 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
14 Hợp nhất Văn phòng công chứng Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Sáp nhập Văn phòng công chứng Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
17 Thành lập Hội công chứng viên Mức độ 2 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
18 Thành lập Văn phòng công chứng Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Mức độ 4 Công chứng Sở Tư pháp Nộp hồ sơ Chi tiết