Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Mua hóa đơn lẻ Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
2 Mua quyển hóa đơn Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
3 Quyết định bán tài sản công Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
4 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
5 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
6 Quyết định điều chuyển tài sản công Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
7 Quyết định thanh lý tài sản công Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
8 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
9 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
10 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
11 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
12 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
13 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
14 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
15 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
16 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lập, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
17 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Mức độ 2 Quản lý Công sản Sở Tài chính Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
18 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp thành phố Mức độ 3 Quản lý giá Sở Tài chính Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Định giá tài sản trong tố tụng hình sự Mức độ 2 Quản lý giá Sở Tài chính Chi tiết
20 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Mức độ 2 Quản lý giá Sở Tài chính Chi tiết