Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 01 - Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
2 02 - Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
3 03 - Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
4 04 - Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
5 05. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
6 06 - Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
7 07 - Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
8 08 - Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
9 09 - Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
10 10 - Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
11 11 - Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
12 12 - Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
13 13A - Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Dự án vốn ngân sách nhóm B - 27 ngày ) Mức độ 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
14 13B - Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Dự án vốn khác nhóm B - 16 ngày) Mức độ 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
15 13C - Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh ( Dự án vốn ngân sách nhóm C - 18 ngày) Mức độ 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
16 13D - Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (Dự án vốn khác nhóm C - 12 ngày) Mức độ 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
17 14 - Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh Mức độ 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
18 15 - Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Mức độ 2 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
19 16. Cấp Giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
20 17A. Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(Điều chỉnh giấy phép xây dựng) Mức độ 3 Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết