Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Mức độ 3 An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa Mức độ 3 An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức huấn luyện các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Mức độ 3 An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Mức độ 3 An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Hỗ trợ kinh phí kinh huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Mức độ 3 An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Mức độ 4 An toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
8 Chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đến) Mức độ 2 Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
9 Chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chuyển đi) Mức độ 2 Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
10 Giải quyết hỗ trợ học nghề Mức độ 2 Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
11 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
12 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Mức độ 2 Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
13 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
14 Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng Mức độ 2 Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
15 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
16 Cấp Giấy phép hoạt động đối với Cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
17 Cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
18 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
19 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết
20 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp thành phố (Trung tâm Bảo trợ xã hội) Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chi tiết