Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Loại dịch vụ bưu điện Chọn
1 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Sở Nội vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
2 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Chủ tịch UBND thành phố Mức độ 2 Bảo trợ xã hội Sở Nội vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
3 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
4 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
5 Thủ tục thi tuyển công chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết
6 Thủ tục thi tuyển viên chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
7 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
8 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
9 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
10 Thủ tục xét tuyển viên chức Mức độ 2 Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ Nộp hồ sơ tại nhà Chi tiết
11 Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Mức độ 2 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Chi tiết
12 Tiếp nhận, bố trí công tác, chính sách ưu đãi đối với người tự nguyện đến làm việc tại các đơn vị sự nghiệp cấp thành phố Mức độ 2 Đặc thù Sở Nội vụ Chi tiết
13 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 2 Đào tạo Sở Nội vụ Chi tiết
14 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Đào tạo Sở Nội vụ Chi tiết
15 Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Mức độ 2 Đào tạo Sở Nội vụ Chi tiết
16 Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Đào tạo Sở Nội vụ Chi tiết
17 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Đào tạo Sở Nội vụ Chi tiết
18 Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục Mức độ 2 Đào tạo Sở Nội vụ Chi tiết
19 Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập Mức độ 2 Đào tạo Sở Nội vụ Chi tiết
20 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Đơn vị sự nghiệp Sở Nội vụ Nộp hồ sơ và trả kết quả tại nhà Chi tiết