Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư. BQL Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư _BQL Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. BQL Mức độ 2 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Chi tiết
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL Mức độ 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Chuyển nhượng dự án đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
9 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư. BQL Mức độ 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài. BQL Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. BQL Mức độ 2 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
13 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. BQL Mức độ 2 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
14 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Mức độ 2 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
16 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
17 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Mức độ 3 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL Mức độ 2 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
19 Giãn tiến độ đầu tư. BQL Mức độ 4 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL Mức độ 2 Đầu tư tại Việt nam Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết