Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ, Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Sở Công Thương - Thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành phố Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành phố Cần Thơ, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra thành phố - Thành phố Cần Thơ, Ban Dân tộc - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
4 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở Chi tiết
5 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Mức độ 2 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
6 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Mức độ 2 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
7 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Mức độ 2 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
8 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Mức độ 2 Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
9 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 3 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Mức độ 3 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Mức độ 2 Kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành Chi tiết
12 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở và công sở Đơn vị quản lý vận hành nhà ở Chi tiết
13 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở và công sở Sở Xây dựng, Đơn vị quản lý vận hành nhà ở Chi tiết
14 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở và công sở Đơn vị quản lý vận hành nhà ở Chi tiết
15 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Nhà ở và công sở Sở Xây dựng, Đơn vị quản lý vận hành nhà ở Chi tiết
16 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Nhà ở và công sở Sở Xây dựng Chi tiết
17 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh. Mức độ 2 Nhà ở và công sở Sở Xây dựng Chi tiết
18 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Mức độ 4 Nhà ở và công sở Đơn vị quản lý vận hành nhà ở Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Mức độ 4 Nhà ở và công sở Sở Xây dựng Nộp hồ sơ Chi tiết
20 thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Phòng, chống tham nhũng Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước Chi tiết