Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Cho phép họp báo (trong nước) Mức độ 4 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Mức độ 3 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 4 Bưu chính Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Mức độ 4 Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết
14 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ, Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Sở Công Thương - Thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành phố Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành phố Cần Thơ, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra thành phố - Thành phố Cần Thơ, Ban Dân tộc - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
15 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở Chi tiết
16 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết
20 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 3 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Nộp hồ sơ Chi tiết