Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
4 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Chi tiết
5 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Mức độ 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Chi tiết
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức độ 2 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Chi tiết
8 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Mức độ 4 Bảo vệ thực vật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Mức độ 2 Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng. Mức độ 2 Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn Mức độ 2 Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Mức độ 2 Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
13 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết
15 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ, Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Sở Công Thương - Thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành phố Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành phố Cần Thơ, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra thành phố - Thành phố Cần Thơ, Ban Dân tộc - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
16 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở Chi tiết
17 Công nhận làng nghề Mức độ 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết
18 Công nhận làng nghề truyền thống Mức độ 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chi tiết
19 Công nhận nghề truyền thống Mức độ 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chi tiết
20 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Mức độ 2 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi tiết