Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 3 Bảo trợ xã hội Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 3 Bảo trợ xã hội Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết
3 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Mức độ 4 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
4 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Mức độ 4 Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
5 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
6 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Mức độ 3 Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Mức độ 3 Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
8 Thủ tục thi tuyển công chức Mức độ 3 Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
9 Thủ tục thi tuyển Viên chức Mức độ 3 Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
10 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Mức độ 3 Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
11 Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Mức độ 3 Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
12 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Mức độ 3 Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
13 Thủ tục xét tuyển viên chức Mức độ 3 Công chức, viên chức Bộ Nội vụ Nộp hồ sơ Chi tiết
14 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Mức độ 4 Công tác thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Mức độ 4 Công tác thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 4 Công tác thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết
18 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ, Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Sở Công Thương - Thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành phố Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành phố Cần Thơ, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra thành phố - Thành phố Cần Thơ, Ban Dân tộc - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
19 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở Chi tiết
20 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Mức độ 3 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Sở Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết