Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) Mức độ 2 Đấu thầu Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết
2 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) Mức độ 2 Đấu thầu Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chi tiết
3 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) Mức độ 2 Đấu thầu Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Chi tiết
4 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư Mức độ 2 Đấu thầu Chi tiết
5 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư Mức độ 2 Đấu thầu Chi tiết
6 Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Chi tiết
7 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Cơ quan chủ quản Chi tiết
8 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Cơ quan chủ quản Chi tiết
9 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Cơ quan chủ quản Chi tiết
10 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Chi tiết
11 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư phi dự án Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Chi tiết
12 Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Chi tiết
13 Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Chi tiết
14 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Mức độ 3 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị đầu mối trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan, tổ chức khác theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị đầu mối trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan, tổ chức khác theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP Chi tiết
16 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị đầu mối trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan, tổ chức khác theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP Chi tiết
17 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đơn vị đầu mối trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ PCPNN đối với các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan, tổ chức khác theo quy định tại Nghị định 93/2009/NĐ-CP Chi tiết
18 Xác nhận chuyên gia Mức độ 2 Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Cơ quan chủ quản Chi tiết
19 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Mức độ 2 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
20 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Mức độ 4 Đầu tư tại Việt nam Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Nộp hồ sơ Chi tiết