Cơ quan cấp huyện, xã

DANH SÁCH DỊCH VỤ CÔNG

STT Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 3 Chứng thực Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Nộp hồ sơ Chi tiết
2 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 2 Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chi tiết
3 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
4 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Mức độ 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
5 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
6 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Mức độ 3 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
7 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Mức độ 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
8 Phê duyệt liên kết giáo dục Mức độ 2 Đào tạo với nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Thanh tra tỉnh Chi tiết
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết khiếu nại Sở Thông tin và Truyền thông - Thành phố Cần Thơ, Sở Tư pháp - Thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Sở Công Thương - Thành phố Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành phố Cần Thơ, Sở Giao thông vận tải - Thành phố Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành phố Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành phố Cần Thơ, Sở Ngoại vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nội vụ - Thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài chính - Thành phố Cần Thơ, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành phố Cần Thơ, Sở Y tế - Thành phố Cần Thơ, Thanh tra thành phố - Thành phố Cần Thơ, Ban Dân tộc - Thành phố Cần Thơ, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ Chi tiết
11 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức độ 2 Giải quyết tố cáo Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở Chi tiết
12 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Mức độ 2 Giáo dục Đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
13 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Mức độ 2 Giáo dục Đại học Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
14 Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT Mức độ 4 Giáo dục Dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
15 Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 4 Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
16 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 4 Giáo dục Mầm non Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Nộp hồ sơ Chi tiết
17 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 3 Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
18 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức độ 3 Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết
19 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Giáo dục Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Chi tiết
20 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Mức độ 4 Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Nộp hồ sơ Chi tiết